زبان قاصر از تسبیح است

یُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِی السَّمَاوَاتِ وَمَا فِی الْأَرْضِ

 

 

 

چرخ با این اختران نغز و خوش و زیباستی

صورتی در زیر دارد هر چه در بالاستی

صورت زیرین اگر با نردبان معرفت

بر رود بالا همان با اصل خود یکتاستی

این سخن را در نیابد هیچ فهم ظاهری

گر ابونصرستی و گربوعلی سیناستی

جان اگر نه عارض استی زیر آن چرخ کبود

این بدنها نیز دائم زنده و بر پاستی

هر چه عارض باشد آنرا گوهری باید نخست

عقل بر این دعوی ما شاهد و گو یاستی

صورت عقلی که بی پایان و بی جاویدان بود

با همه و بی همه مجموعه و یکتاستی

هفت ره بر فرق ما از آسمان بگشوده اند

هفت ره از سوی دنیا جانب عقباستی

می توانی از رهی آسان شدن بر آسمان

راست باش و راست رو اینجا نباشد کاستی

ره نیابد بر دری از آسمان دنیا پرست

در نه بگشایند بر وی گر چه درها واستی

هر که فانی شد به او یابد حیات جاودان

ور بخود افتاد کارش بی شک از موتاستی

این گهر در رمز دانایان پیشین سفته اند

پی برد بر رمز ها هر کس که او داناستی

زاین سخن بگذرکه این مهجور اهل عالم است

راستی پیدا کن و این راه رو گر راستی

هر چه بیرون است از ذاتت نیابد سودمند

خویشتن را ساز اگر امروز اگر فرداستی

خواهشی اندر جهان مر خواهشی رادر پی است

خواهشی خواهم که بعد از وی نباشد خواستی

نفس را این آرزو پابند دارد در جهان

تا به بند آرزویی بند این دنیاستی

عقل کشتی ، آرزو گرداب، دانش بادبان

حق تعالی ساحل و عالم همه دریاستی

نیست حدی و نشانی کردگار پاک را

نی برون از ما و نی بی ما و نی باماستی

قول زیبا نیست بی کردار زیبا سودمند

قول با کردار زیبا لایق و زیباستی

گفتن نیکو و نیکوئی نه چون کردن بود

نام حلوا بر زبان راندن نه چون حلواستی

این جهان و آن جهان و با جهان و بی جهان

هم توان گفتن مر او را هم از آن بالاستی

گفت دانا نفس ما را بعد ما حشر است و نشر

هر عمل امروز کرد او را جزا فرداستی

(قلعه خور - زمان نوردهی ۲۰ دقیقه - خط حرکت نور ستاره ها حول ستاره قطبی بر اثر حرکت محوری زمین)

Camera: Canon EOS Digital Rebel XT / 350D
Lens: Sigma 17-70mm f2.8-4.5 DC

http://kavirtabas.persianblog.ir/post/129

/ 0 نظر / 28 بازدید