بعضی وقتها دیدن عکسی با معرفت از ساعتها ساعت سخنرانی و دهها جلد کتاب بیشتر اثر میگذارد